شاعر : شیدا نوروزی

دکلمه : مهری خوبان

میکس : عادل علاءالدینی