وقتی با کسی آشنا میشیم و چند سال با هم ارتباط خوب داریم خیلی سخته چند روز نبینیمش ، حالا تصور این که چند ماه از کسی که سالهای زیادی باهم دنیارو زیبا کردیم بیخبر باشیم، مخصوصا اگر بدون خبر از کنارت بره.

.

داشتم یک فیلم میدیدم که یادش افتادم ،دقیقا همون حرفها ، همون نگاه ها مابین اون دونفر رد و بدل میشد .

احصاص کردم خودشه و بغض کردم .

واقعا دلم براش تنگ شده ،بدتر از اون اینه که دیگه هیچ کس نمیتونه جای اونو برام پرکنه.

خلاصه دلم براش خیلی تنگ شد و رفتم داخل اتاقم نشستم و با شماره همراهش تماس گرفتم ... چند بار بوغ زد و قطع شد دوباره گرفتم  و دوباره و دوباره اما خبری نبود.

گوشیش جلوی چشمم روشن میشد و زنگ میزد، اما دوست داشتم فقط خودش با همون صدای گرم و مهربونش جوابم و بده.

.

.

.

پ.ن

دلتنگی واقعا عجیبه و دوست داشتن از اونهم عجیب تر .‌