هرچی از سن و سالش میگزره داره خر و خرتر میشه.

بیشعور تا کم میاره میگه آی کی یو من بالای ۱۷۰.

خدایا فخر فروشی یک پسر و تو این شرایط دیگه کجای دلم بزارم.

.

.

پ.ن

هواست باشه به هر کس کمک نکن که اگر کردی و حالت و از دماغت درآورد ، دیگه جیک نزن