همیشه باید خانه تکانی کرد حتی اگر خانه مال خودت نیست، درهر حال شما قراره چند صباحی را در آن زندگی کنید پس باید برای تنوع و شادابی آن تلاش کنید.

به دو دلیل تغییر قالب الزامی بود.

یک : بعد از اون اتفاق سخت چند هفته ای هست که حال و احوال مناسبی ندارم و احتمال زیادی وجود دارد که دچار نوعی افسردگی شدید شده باشم و نیاز به چند ساعت فکر مشغولی صاده داشتم (سرگرمی سفید).

دو :گاهی چیز هایی وجود دارند که هر روز ، بیوقفه و دائم  با آنها سرو کار داریم و در پیرامون ما وجود دارند این مجموعه ممکن است زیاد یا کم باشد اما بهتر است هر از چند گاه تغییر کوچک یا بزرگ به آنها بدهیم .

میشه گفت به نوعی از تکرار هرروزه قالب قبلی خسته شدم ، نیاز به یک تنوع صاده بود که تقریبا انجام شد . برای اولین بار همان شکلی شد که انتظار داشتم .

یه بوی خوبی هم میده که نمیدونم از کجاست .شاید از تعداد کم ولی همیشگی دوستانیست که به این وبگاه لطف دارند. 

در هر حال این شد ضاهر نهایی قالب، امیدوارم بزودی یک قالب دیگر یا حتی یک تغییر کوچک دیگر برای رسیدن به آرامش و ارتباطی با کیفیت بهتر .