دیروز سعی کردم چند بار تماس بگیرم اما نشد ،پیام فرستادم.

شب زنگ زد ، خواب بودم اما از اونجایی که میدونستم خودشه سریع بلند شدم و جواب دادم...

مثل همیشه دست پر بود و چند تا کتاب معرفی کرد .

حقیقت خیلی اهل کتاب خوندن نیستم.

امشب یکیشو تموم کردم.

برای خودمم عجیب بود.

ازش ممنونم و موضوع کتاب و چند سال قبل شنیده بودم اما نمیدونستم تا این اندازه ریشه داره.