چشمام و بسته بودم و داشتم به این موسیقی گوش میدادم

تصور کردم داخل یک کلبه چوبی که شاید کیلومترها با اولین محل سکونت فاصله داره ، پشت پنجره بارون خوردش ، با یک لیوان چای داغ و دو هبه قند نشستم.

دارم به بیرون نگاه میکنم ،

خوشحال بودم شومینه داخل کلبه روشن نیست و میتونم نسیم خنکی که از لا بلای پنجره داشت صورتم و نوازش مییکرد بهتر احساس کنم ،

پاهای سردم و که با جوراب های پشمی محافظت میشدند آروم روی هوا تکون میدادم و به هیچ چیز بجز همون لحظه ای که داخلش بودم فکر نمیکردم ،

 بیرون از این روئیا ممکن بود همه چیز خیلی سریع درگذر باشه و داخل رویای خامم میتونستم زندگی و زیباتر از اون چیزی که هست تصورش کنم ،

انگار زمان برای من متوقف شده بود،

با دستهایی که پشتش سرد و کفش گرم بود لیوان چای داغ را نگه داشته بودم و گاهی به بخاری که از داخل لیوان خارج میشد نگاه میکردم ،

در میان تمام این آرامش بزرگترین دقدقم این بود ، چایی که با دودست احاتش کردم رو با چند تا هبه قند باید بخورم .

دوست دارم ساعتها بنشینم همینجا و به همراه این موسیقی به بیرون از پنجره خیره بشم ،

یا باز هم چشمهام و ببندم و وارد یک رویای زیباتر بشم، رویایی که انتها و پایانی نداشته باشه.