همه برای دونستن راز به تو التماس میکنند !

اما وقتی بهشون بگی , دیگه براشون هیچ ارزشی نداری !

پس رازتو پیش خودت نگهدار. !